Ծառայություններ

Աուդիտորական գործունեության իրականացում

Աուդիտ և աուդիտի հարակից ծառայություններ ( աուդիտորական դիտարկում, համաձայնեցված ընթացակարգեր, կոմպիլյացիա՝ տեղեկատվության հավաքում)։

Օրենքով նախատեսված այլ ծառայություններ և աշխատանքներ

  • Հաշվապահական հաշվառման ներդրում, վերականգնում և վարում, ինչպես նաև ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում։ Ակտիվների, պարտավորությունների և իրավաբանական անձի բաժնետոմսի (բաժնեմասի և այլ մասնակցության) գնահատում։
  • Հարկերի, տուրքերի և պարտադիր այլ վճարների պլանավորում ու հաշվարկում։ Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն։
  • Հաշվապահական, տնտեսագիտական, ֆինանսական, հարկային, կառավարչական և իրավաբանական խորհրդատվություն։
  • Գործարար (պլանի) կազմում։
  • Հաշվապահական հաշվառմանը, աուդիտորական գործունեությունը, ֆինանսներին, տնտեսագիտությանը, հարկերին, տուրքերին և այլ պարտադիր վճարներին առընչվող գործունեության հետ կապված մասնագիտական փորձաքննության իրականացում։